Pridajte sa k nám!

Zaujali Vás informácie a autorské príspevky na našej stránke? Ak chcete dostávať informácie ako prví, staňte sa fanúšikmi alebo členmi, radi Vás privítame v našom OZ Nippon Positive.

Registrácia je jednoduchá a online! Kliknite na nasledujúci odkaz - za minútku ste s tým hotoví!

 

Formu členstva si môžete vybrať z 2 možností - fanúšik alebo člen. Pre obe formy je registrácia i členstvo na rok 2020 stanovené príspevkom vo výške 0,- Eur. 

Viac sa o výhodách fanúšika a člena dozviete z našich stanov:

 
 

Stanovy občianskeho združenia „NIPPON POSITIVE“

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


 


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Názov občianskeho združenia: NIPPON POSITIVE (ďalej len „združenie“)

2. Sídlom združenia je adresa: Fialkova 2/539, Kalinkovo 90043

Adresa sídla je adresou, na k torú sa združeniu doručujú všetky písomnosti.

3. Združenie je založené na dobu neurčitú.

4. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb a právnických osôb.


II. CIELE A ČINNOSŤ


• Cieľom združenia je najmä: vzdelávanie - zvyšovanie povedomia verejnosti o japonských plemenách psov, šírenie osvety s cieľom zachovať jedinečnosť, hodnoty a kvality týchto plemien v súlade s vývojom v krajine ich pôvodu (Japonsku) aj do budúcnosti.


• Združenie si kladie za druhý kľúčový cieľ: podporovať povedomia dôležitosti kúpy šteniatok zo zodpovedného čistokrvného chovu (s preukazom pôvodu Federation Cynologique Internationale, ďalej len „FCI“, alebo Akita Inu Hozonkai, ďalej len “AKIHO” ), ktorý odchováva ďalšie generácie psov s akcentom na zachovanie ich jedinečnej pôvodnej povahy, osobnosti, zdravia i vzhľadu vsúlade s vývojom v krajine ich pôvodu (Japonsku). Ďalšími cieľmi a čiastkové kroky vedúce k ich napĺňaniu sú:

• podpora povedomia verejnosti o pôvodných prírodných japonských plemenách psov

• o ich historickom vývoji, postavení a význame v japonskej kultúre, o ich špecifikách, potrebách

a správnom chove u budúcich majiteľov


ďalšími cieľmi združenia sú:

• vzdelávacie aktivity pre budúcich majiteľov šteniatok japonských plemien smerujúcich k tomu, aby bol každý budúci majiteľ na šteniatko japonského plemena zodpovedne vedomostne pripravený a vedel sa o psíka postarať potrebným spôsobom po stránke výživy, výchovy, socializácie i vhodných voľnočasových aktivít či prezentácií na výstavách.

• zviditeľňovanie a propagácia zodpovedných chovateľských staníc (FCI a AKIHO) japonských plemien.

• systematická práca smerujúca k znižovaniu dopytu po šteniatkaách z anonymného, nezodpovedného a neregistrovaného chovu.

• zvyšovanie informovanosti budúcich majiteľov i širokej verejnosti ako nepodporovať neuvážené množenie psov bez preukazu pôvodu

• pomoc pri nájdení vhodnej výcvikovej školy a iných odborníkov (napr. veterinárnych)

• pomoc pri riešení problémov so psom v rodine

• organizovanie stretnutí chovateľov, majiteľov a milovníkov japonských plemien

• organizovanie prednášok, workshopov a spoločných socializačných venčení

• podpora dialógu, vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti susedského spolužitia psíčkarov a a nepsíčkarov, podpora majiteľov psov pri udržiavaní čistoty v mieste ich bydliska a v  mieste venčenia ich psov a tým chrániť životné prostredie a komfort spolužitia.


Ďalej je cieľom združenia pomôcť každému budúcemu a súčasnému majiteľovi psíka japonského plemena, aby:

• porozumel potrebám svojho psa,

• dobre spoznal históriu (pôvodné využitie a vlohy), potreby a špecifiká tohto plemena,

• dokázal si s ním vybudovať vzťah založený na láske, dôvere a rešpekte, aby spoločné spolužitie bolo bezproblémové a boli naplnené všetky potreby psa i celej rodiny. 


V prípade problémov so psíkom, má združenie za cieľ

• podať pomocnú ruku dotknutým majiteľom psíka, či už

• osobnou radou,

• sprostredkovaním vhodného odborníka (na výchovu, socializáciu, veterinára, výživového odborníka, rehabilitačné pracovisko a pod.) a

• prostredníctvom edukácie (stretnutí, publikovaných článkov, newslettrov, videí a pod.) napomáhať predchádzaniu problémom a prípadné vzniknuté problémy pomôcť riešiť.


Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a) Združenie chce napomáhať poradenskou a publikačnou činnosťou pri výbere vhodnej rasy psa ako spoločníka jednotlivcom i rodinám, ďalej pomôcť budúcim majiteľom bližšie spoznať samotné japonské plemená (Akita, Ahiba, Kishu, Hokkaido, Shikoku, kai), jeho povahu, špecifické črty, vlohy a potreby, a pomôcť pripraviť sa potrebnými vedomosťami, schopnosťami a správnymi očakávaniami na príchod 4-nohého člena rodiny.

b) Združenie má za cieľ okrem stretnutí zastrešovať svojich členov aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, vydávať vzdelávacie brožúry, newslettre a pravidelne informovať svojich členov o novinkách z oblasti chovu japonských plemien, zdravotných otázok s dôrazom na problematiku najčastejších dedičných ochorení plemena, správnej starostlivosti o zdravie a výživu psa, ako aj komunikovať najnovšie štúdie a poznatky z týchto oblastí.

c) Združenie má za cieľ podporovať a zviditeľňovať prácu chovateľov, najmä slovenských, s cieľom vysvetľovať ľuďom dôležitosť kúpiť šteniatko z dobrých a zodpovedných rúk, ďalej podporovať propagáciou výsledky práce chovateľov a pomôcť im zúročiť roky kynologickej i chovateľskej praxe, ktorú pretavujú do kvality ďalších svojich odchovov.

d) Združenie môže organizovať spoločné vychádzky a výlety s cieľom podporovať socializáciu psov.

e) Združenie bude vytvárať databázu overených výcvikových škôl, trénerov, kynológov, canisterapeutov, veterinárov, overených psích hotelov a ďalších odborníkov.

f) Združenie chce napomáhať majiteľom psov pri zabezpečení materiálu, kynologických pomôcok a služieb súvisiacich so zodpovedným chovateľstvom,  výchovou, starostlivosťou a správnou výživou psov.


III. ČLENSTVO


1. Typy členstva


• Existujú dva typy členstva v združení: člen združenia a fanúšik združenia

• Každý z nich má rôzne práva a povinnosti

• Každý záujemca sa môže dobrovoľne rozhodnúť, pre ktorý typ členstva sa rozhodne

• Pre každý typ členstva existuje rôzna výška členského príspevku, o ktorej rozhoduje každý rok valné zhromaždenie, na začiatku prípravný výbor


2. Člen združenia (ďalej len „člen“) a fanúšik združenia (ďalej len „fanúšik)


1) Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.

2) Fanúšikom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.

3) Členom i fanúšikom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí s cieľmi, princípmi a poslaním združenia a písomne alebo elektronicky požiada o registráciu. Žiadateľ podpísanú písomnú žiadosť doručí predsedníctvu združenia alebo o registráciu požiada elektronicky prostredníctvom webovej stránky združenia. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia člena alebo fanúšika, o čom predsedníctvo žiadateľa písomne (listom alebo elektronicky) upovedomí. Členstvo v združení je dobrovoľné, záujemca o členstvo sa môže stať členom kedykoľvek a kedykoľvek na svoju žiadosť aj členstvo zrušiť (zánik členstva).

4) Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom.


3. Zánik členstva – člen združenia a fanúšik združenia


Členstvo fanúšika alebo člena v združení zaniká:

a) vystúpením - na vlastné oznámenie člena združenia - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b) vylúčením - rozhodnutím predsedníctva - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva, je potrebné člena o jeho vylúčení vopred upovedomiť, , vylúčenie môže nastať ak člen alebo fanúšik opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje Predsedníctvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom združenia.


4. Práva a povinnosti - člen združenia (ďalej len „člen“)


1) Člen má právo:

a) byť informovaný o činnosti združenia a rozhodnutiach orgánov združenia

b) zúčastňovať sa podujatí organizovaných združením,

c) predkladať návrhy, pripomienky a podnety týkajúce sa činnosti združenia, obracať sa na orgány

združenia s námetmi, sťažnosťami a požiadavkami o stanovisko

d) voliť a byť volený do orgánov združenia.


2) Člen má povinnosť:

a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy

združenia,

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

c) platiť členský príspevok (výškou určený pre typ členstva „člen združenia“)

d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

e) plniť uznesenia orgánov združenia


5. Práva a povinnosti - fanúšik združenia (ďalej len „fanúšik“)


1) Združenie môže vytvoriť na svoju činnosť aj druhý typ členstva v združení – fanúšik združenia. Fanúšikom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.

2) Fanúšikom sa môže stať každý, kto súhlasí s cieľmi, princípmi a poslaním združenia a písomne alebo elektronicky požiada o registráciu. Žiadateľ podpísanú žiadosť doručí predsedníctvu združenia alebo o registráciu požiada elektronicky prostredníctvom webovej stránky združenia. Členstvo fanúšika vzniká dňom registrácie, o čom predsedníctvo žiadateľa písomne (listom alebo elektronicky) upovedomí.

3) Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom.

4) Fanúšik združenia na rozdiel od člena združenia

a) nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení a voliť, ani byť volený

b) fanúšik má právo dostávať informácie, byť informovaný o činnosti združenia, zúčastňovať sa na podujatiach, dostávať newsletter a iné vzdelávacie a informačné materiály

c) Fanúšik môže kedykoľvek požiadať o členstvo v združení so všetkými právami a povinnosťami


5) Fanúšik má povinnosť:

a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

d) platiť členský príspevok (výškou určený pre typ členstva „fanúšik združenia“)

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

f) plniť uznesenia orgánov združenia


6. Rada chovateľov (ďalej len „Rada“)


1) Osobitným orgánom združenia, ktorý môže združenie vytvoriť je Rada chovateľov

2) Radu vytvára združenie na podnet slovenských chovateľov plemien: akita, shiba, hokkaido, shikoku, kishu a kai. Do Rady chovateľov sa môže prihlásiť majiteľ chovateľskej stanice, ktorý sa zároveň prihlási a deklaruje dodržiavanie Etického kódexu chovateľstva, ktoré vytvorilo združenie

3) Rada vznikne, ak o to požiadajú aspoň traja chovatelia, ktorých sídlo chovateľskej stanice (ďalej len „CHS“) je na Slovensku (CHS registrované v FCI),

4) Rada je poradným a odborným orgánom združenia. Informuje Predsedníctvo a Valné zhromaždenie o vývoji chovu na Slovensku, o najnovších kynologických poznatkoch z oblasti zdravia, genetiky, výživy, dedičných ochorení v chove a ďalších poznatkoch dôležitých pre zdravý vývoj budúcej populácie psov japonských plemien,

5) Rada má za úlohu informovať združenie o dôležitých aspektoch chovu japonských plemien a jeho vývoj na Slovensku, a podať tie informácie, ktoré považuje dôležité pre všetkých aktuálnych i budúcich majiteľov psov japonských plemien. Rada dáva podnety združeniu pre zlepšenie kvality života psov, zlepšenie starostlivosti o psov s akcentom na zachovanie vynikajúceho zdravia, správny vývoj šteniat, prevenciu ochorení, správnu výživu a pod.

6) Člen rady chovateľov informuje o dôležitých informáciách alebo zisteniach združenie písomne (listom alebo mailom)


IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA


Orgánmi združenia sú:

1) Valné zhromaždenie

2) Predsedníctvo

3) Štatutárny orgán

4) Revízna komisia1. Valné zhromaždenie


1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia.

2) Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov výkonného orgánu  a kontrolný orgán,

c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

3) Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Mimoriadne ho môže zvolať, ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia (nie fanúšikovia združenia).

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov. Pozvánku na Valné zhromaždenie a informáciu o dátume a mieste konania Valného zhromaždenia zasiela združenie svojim členom najneskôr 3 týždne pred jeho konaním a to buď písomne alebo elektronicky vo forme emailu, a zverejnením na webovej stránke najneskôr 3 týždne pred jeho konaním.


2. Predsedníctvo


1) Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2) Predsedníctvo má najmenej 3 členov (vrátane Predsedu a Podpredsedov), ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2 krát do roka. Jeho rokovania zvoláva a riadi Predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3) Predsedníctvo môže ustanoviť ďalšie pozície v združení: Generálny manažér združenia, PR manažér združenia, Výkonný manažér združenia, Manažér pre vzdelávanie, a podobne. Tieto pozície sú súčasťou Predsedníctva, spôsob ich vzniku, voľby, kompetencie a spôsob odvolania je určený v Organizačnom poriadku združenia.


4) Predsedníctvo najmä:

a) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu,

b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

d) vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia a fanúšika združenia,

f) rozhoduje o veciach, ktoré nespadajú podľa stanov do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo

g) určí likvidátora v prípade likvidácie združenia,

h) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

i) vytvára interné dokumenty a vnútorné predpisy pre zabezpečenie chodu a rozvoja združenia (napríklad Etický kódex chovateľa, Vnútorný poriadok a pod.)


3. Predseda


1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Predseda zastupuje združenie navonok.

2) Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

3) Predseda riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh uložených mu predsedníctvom.


4. Revízna komisia


1) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia

2) Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

3) Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

4) Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu, schádza sa minimálne 1 x ročne a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov


V. ORGANIZAČNÝ PORIADOK


1. Organizačný poriadok je pripravený a prijatý Predsedníctvom združenia.

2. Jeho cieľom je ustanoviť podrobnosti riadenia združenia tak, aby bolo možné docieliť optimálne vedenie združenia a optimálne dosahovanie jeho cieľov


3. Organizačný poriadok ustanovuje podrobnosti realizácie cieľov združenia a jeho poslania, jeho podrobný výkon v praxi, ďalej ustanovuje spôsob, termíny, výšku a evidenciu členských príspevkov, spôsob nominácie kandidátov a spôsob volieb na všetkých úrovniach (orgánoch združenia), ktoré nedefinujú stanovy združenia

4. Predsedníctvo má právo meniť a dopĺňať Organizačný poriadok združenia tak, aby boli optimálne dosahované ciele združenia a jeho poslanie

5. O zmene a doplnení Organizačného poriadku hlasuje predsedníctvo ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva a prijíma rozhodnutia 2/3 väčšinou prítomných hlasov

6. Organizačný poriadok ani žiadna jeho časť nesmie byť v rozpore so stanovami združenia a je záväzný pre všetkých členov, fanúšikov i funkcionárov (volených zástupcov združenia)


VI. HOSPODÁRENIE


1) Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia je spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia podľa schváleného rozpočtu. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.


2) Hospodárenie je založené na neziskovom princípe a jeho zdrojmi sú:

a) členské príspevky

b) príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb,

c) príspevky od občanov a podnikateľských subjektov - podiel zaplatenej dane podľa Zákona o dani z príjmu,

d) výnosy z aktivít pri naplňovaní cieľov združenia,

e) úroky z finančných prostriedkov uložených v peňažných ústavoch,

f) majetok hnuteľný i nehnuteľný získaný napr. darovaním, dedičstvom, atď.,

g) výnosy z majetku združenia.


3) V záujme vytvárania vlastných zdrojov na financovanie hlavných poslaní a cieľov združenia môže občianske združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne platnými predpismi. Týmto sa myslí o.i. napríklad organizovať spoplatnené kynologické stretnutia, vyberať príspevok za účasť na prednáške, akcii, alebo inom type stretnutia, ktoré združenie organizuje, ďalej získavať príspevok za poskytnutie vzdelávacej pomôcky (napr. brožúry, elektronického dokumentu, vzdelávacieho videa a pod.), a ďalej príspevok alebo poplatok za upomienkový predmet s kynologickou tematikou alebo tematikou japonských plemien alebo logom združenia. Príjmy z týchto typov príspevkov alebo poplatkov sú určené na úhradu nákladov spojených s ich vytvorením (napr. honorár autorovi prednášky, honorár autorovi brožúry, videa) a na financovanie ostatných základných cieľov a aktivít združenia. Príjmy z predaja upomienkových predmetov, výnos z organizovania prednášky či inej akcie, ako aj výnos z predaja edukačných prostriedkov je určený na financovanie hlavného poslania a cieľov združenia.


VII. ZÁNIK ZDRUŽENIA

1) Združenie zaniká

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným OZ. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení

2) Pri zániku združenia predsedníctvo ustanoví spomedzi členov združenia likvidátora. Likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie združenia. Pri likvidácii majetku sa uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia a likvidačný zostatok sa prednostne použije na charitatívne účely.


VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Do ustanovujúceho Valného zhromaždenia členov združenia má pôsobnosť orgánov združenia Prípravný výbor. Člen splnomocnený konať v mene Prípravného výboru má v tomto období pôsobnosť predsedu združenia. Ustanovujúce Valné zhromaždenie členov združenia sa uskutoční do 2 mesiacov od dňa registrácie združenia

2) Dňom registrácie združenia sa členovia Prípravného výboru stávajú automaticky členmi združenia a splnomocnenec sa stáva Predsedom združenia,

3) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie,

4) Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra,

5) Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republikyPokiaľ si prajete odhlásiť sa z odberu newslettra alebo zrušiť svoje členstvo / fanúšikovstvo v OZ Nippon Positive, stačí napísať na info@nipponpoisitive.com "stop newsletter" resp. žiadosť o zrušenie svojho členstva. Ďakujeme!