Autorské práva (Copyright)

Texty, fotografie, grafické zobrazenia a články uverejnené na tejto stránke sú vlastníctvom občianskeho združenia Nippon Positive a sú chránené autorským právom. Akákoľvek forma kopírovania bez predchádzajúceho písomného súhlasu zástupcom združenia (členom predsedníctva) je zakázená.

Pri používaní fotografií, grafiky, či textu sa vždy snažíme o vyhľadanie autora a použiť ich s jeho súhlasom. V niektorých prípadoch sa nám to žiaľ nemuselo podariť. Preto ak nájdete obsah, ku ktorému máte preukázateľné vlastnícke právo a zároveň si želáte aby obsah nebol zverejnený na stránke, kontaktujte prosim bezodkladne náš web support: info@nipponpositive.com


Všeobecné podmienky používania (General terms & conditions) 

Užívateľ akceptuje a rešpektuje nižšie uvedené podmienky používania zobrazením, stiahnutím, či inou formou zdieľania údajov a informácií zverejnených na stránke a pridružených fan pages na sociálnych sieťach:

1. Napriek enormnej snahe združenia a jej zástupcov poskytnúť presné údaje a informácie sa môže stať, že dôjde k výskytu nepresností či nezrovnalostí.

 

2. Združenie nepreberá zodpovednosť za používanie či zdieľanie dát a informácií z tejto stránky, či iných pridružených stránok (fan pages na sociálnych sieťach) užívateľom, rovnako ako nepreberá zodpovednosť za prípadnú stratu či škody vzniknuté užívateľovi na základe použitia materiálu zverejneného na stránke, či v prípade poskytnutého poradenstva na základe najlepšieho vedomia a svedomia ohľadom zdravia, výchovy, výživy, socializácie a celkovej starostlivosti o psa.

Vymedzenie voči informáciám o CHS

Združenie Nippon Positive žiadnym spôsobom nesupluje cieľ, poslanie a aktivity iných existujúcich organizácií či združení oficiálne zastrešujúcich chovateľstvo psov a príslušnú legislatívu na Slovensku.

Zoznam chovateľských staníc uverejnený na stránke odkazuje na stanice, o ktorých sme presvedčení, že chovajú zodpovedne a s ohľadom na dobro svojich psov, v súlade s predpismi a chovateľským poriadkom Slovenského klubu severských a japonských plemien (ďalej len SKSJP). Napriek tomu žiaľ nie je možné úplne vylúčiť, že sa na žiadnom šteniatku z týchto odchovov nikdy neprejaví žiadny zdravotný problém dedičného (!) charakteru.

Združenie preto nie je zodpovedné za potenciálne straty (materiálnej či nemateriálnej povahy) súvisiace s použitím informácií zverejnených na stránke alebo príslušných fan pagoch na sociálnych sieťach.